ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބިމާބެހޭ ގާނޫނު
18 ވަނަ މާއްދާ
ބިން ގަތުން
ބިން ވިއްކުން
19 ވަނަ މާއްދާ
ކަނޑައެޅޭ އަގު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_19_28-10-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_19_28-10-2015376.92 kBAdobe PDFބައްލަވާ