ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 13-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
11 ވަނަ މާއްދާ
53 ވަނަ މާއްދާ
ޓަރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_17_13-10-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_17_13-10-2015161.22 kBAdobe PDFބައްލަވާ