ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 10-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 15
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_15_10-08-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_15_10-08-2015213.17 kBAdobe PDFބައްލަވާ