ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 5-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
މާލީ ވިޔަފާރި
ޖޫރިމަނާ
އަދަބު
މާލީ އިދާރާތައް
30 ވަނަ މާއްދާ
31 ވަނަ މާއްދާ
ރިޒަރވް
މާލީ ހިސާބު
35 ވަނަ މާއްދާ
36 ވަނަ މާއްދާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 13
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަރަދޫ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_13_05-08-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_13_05-08-2015282.45 kBAdobe PDFބައްލަވާ