ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 4-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް
ބޭންކު ވިޔަފާރި
މަސްއޫލިއްޔަތު
އެމް.އެމް.އޭ
ރިޒަރވް
ބޭންކިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_12_04-08-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_12_04-08-2015217.95 kBAdobe PDFބައްލަވާ