ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 20-Jul-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއްގަމު ދަތުރުުފަތުރު
7 ވަނަ މާއްދާ
9 ވަނަ މާއްދާ
8 ވަނަ މާއްދާ
ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2009
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 11
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_11_ 20-07-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_11_ 20-07-2015219.53 kBAdobe PDFބައްލަވާ