ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 6-Jul-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2009
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_09_06-07-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_09_06-07-2015230 kBAdobe PDFބައްލަވާ