ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 29-Jun-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާ
ސިޓީ ފޮނުވުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 8
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_08_29-06-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_08_29-06-2015163.11 kBAdobe PDFބައްލަވާ