ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 55 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 20-Nov-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ- 055
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާ
ޑިމޮކްރަސީ
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
101 ވަނަ މާއްދާ
102 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މޫސާމަނިކު
މަޒީނާ ޖަމީލު
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު
ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ޒާހިރު އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 55
ދާއިރާ: ނ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_55_20-11-2005.pdf59.98 MBAdobe PDFބައްލަވާ