ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Jun-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
ޓްރާންސްޕޯޓް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިތީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 7
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_07_09-06-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_07_09-06-2015246.59 kBAdobe PDFބައްލަވާ