ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު
ގާނޫނު ނަންބަރު 2/99
ޓޫރިޒަމް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން
ލީސް އެކްސްޓެންޑްކުރުން
ކުލި
ރިޒޯޓްތަކުގެ މުއްދަތު
ޖުރުމަނާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 5
މެންބަރު: ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_05_15-04-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_05_15-04-2015319.71 kBAdobe PDFބައްލަވާ