ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މަޓީ
ރިޒޯޓު
އިންވެސްޓްމަންޓް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ޓޫރިޒަމް
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
އީ.ޕީ.އޭ
އީ.އައި.އޭ
ޑޮލަރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_04_15-04-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_04_15-04-2015683.65 kBAdobe PDFބައްލަވާ