ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 7-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އާންމު ގަވާއިދުތަކުގެ ގާނޫނު
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އެސިސްޓެންޓް އާކިޓެކްޓް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އިމާރާތްކުރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 3
މެންބަރު: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rcmy_18_gavaaidhu_03_07-04-2015.pdfrcmy_18_gavaaidhu_03_07-04-2015213.91 kBAdobe PDFބައްލަވާ