ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Mar-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޞިއްޙީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ގާވާއިދު
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް
ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީ
އެޓަރނީޖެނެރަލް އޮފީސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެންދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_02_24-03-2015.pdfrmcy_18_gavaaidhu_02_24-03-2015172.26 kBAdobe PDFބައްލަވާ