ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Jun-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ލީގަލް ފްރޮފެޝަން
ކޮލިފިކޭޝަން
ޝަރުތު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް
ބޭރުގެ ސަނަދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 6
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މިލަންދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_06_16-06-2015.pdfrmcy_18_gavaaidhu_06_16-06-2015214.4 kBAdobe PDFބައްލަވާ