ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 25-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ކޮލެޖް
ތަޢުލީމް
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 7
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
ޢުމަރު ޙުސައިން
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަނަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_07_25-08-2015.pdfrmcy_18_gavaaidhu_07_25-08-2015212.94 kBAdobe PDFބައްލަވާ