ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓަރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް
އާންމު ގަވާއިދު
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ކައުންސިލު
ޕަރިވެޓް ސެކްޓަރ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 8
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢުމަރު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_08_26-08-2015.pdfrmcy_18_gavaaidhu_08_26-08-2015161.4 kBAdobe PDFބައްލަވާ