ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Mar-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ ހިންގާ ގަވާއިދު
މަސްއޫލިއްޔަތު
އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އާންމު ގަވާއިދުތަކުގެ ގާނޫނު
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ގަވާއިދު އުނިކުރުން
އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢުމަރު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_01_18-03-2015.pdfrmcy_18_gavaaidhu_01_18-03-2015182.47 kBAdobe PDFބައްލަވާ