ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Jun-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 91/2
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓްގެ 26 ވަނަ މާއްދާ
ޑްރާފްޓް ވޯޓް
ދެވަނަ ބާބު
ޑްރާފްޓް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
ޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާޙު
މެންބަރު: ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު
އިބްރާހީމް ރަޝާދު
އާދަމް ކަލޭފާނު
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ ޝަރީފް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ފާރޫޤު ޙަސަން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 51
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_51_18-06-1988.pdf12.11 MBAdobe PDFބައްލަވާ