ފަތްކޮޅު : [5] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 5 ގެ 5
ތާރީޚުސުރުޚީ
-1351 ވަނަ އަހަރު "ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް" އަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރައްވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
-1351 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި "ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް" ގެ ނަމުގައި އައު މަޖިލީހެއް އުފައްދަވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
-1352 ވަނަ އަހަރު ރަޖަބު މަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް އަންގަވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
-ހިޖުރައިން 1349 ވަނަ އަހަރު [1930މ] ދައުލަތުގެ ކަންތައް ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހަދާ މަޖިލީހަށް 2 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވިކަން އެންގެވުމުގެ ގޮތުން ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
-ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފަހު، ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހެއްދެވުމަށް އަންގަވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 5 ގެ 5