ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 4-Aug-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 038
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ
61 ވަނަ މާއްދާ
ހެދުމުގެ މާއްދާ
ވޯޓު
މާއްދާ އުވާލަން
މަޖިލީހުގެ އާދަކާދަ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_Gavaaidh_038_04-08-2005.pdfkmcy_Gavaaidh_038_04-08-200547.64 MBAdobe PDFބައްލަވާ