ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 2-Aug-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 037
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ
61 ވަނަ މާއްދާ
ހެދުން އެޅުން
55 ވަނަ މާއްދާ
ޢާނޫނޫއަސާސީ އިޞްލާހު
ތަސްދިޤު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_Gavaaidh_037_02-08-2005.pdfkmcy_Gavaaidh_037_02-08-200550.56 MBAdobe PDFބައްލަވާ