ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 7-Aug-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 039
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 61 ވަނަ މާއްދާ
55 ވަނަ މާއްދާ
ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ
ވޯޓު
ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_Gavaaidh_039_07-08-2005.pdfkmcy_Gavaaidh_039_07-08-200545.24 MBAdobe PDFބައްލަވާ