ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Jan-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ކ-019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ
އިޞްލާޙު
ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
އަމީން ޢާންމު
އިސްލާމްދީނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފު
ޤާނޫނުއަސާސީ
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ފާޠިމަތު ޝީރީން
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
khcy_Gavaaidh_019_9-01-2005.pdf51.02 MBAdobe PDFބައްލަވާ