ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Apr-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 028
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ ދެލި ކޮޕީ
އިޞްލާޙު
ޤާނޫނުއަސާސީ
ސްކޫލް
އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު
އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
khcy_Gavaaidh_028_26-04-2005.pdf9.77 MBAdobe PDFބައްލަވާ