ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Jul-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 035
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ 52 ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނުއަސާސީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އިސްތިޢުފާ
ވޯޓު
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
khcy_Gavaaidh_035_24-07-2005.pdf44.23 MBAdobe PDFބައްލަވާ