ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 31-Jul-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 036
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީގެ 102 ވަނަ މާއްދާ
އިޞްލާޙު
ވޯޓު
ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު
ޢަދުލުއިންސާފު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
khcy_Gavaaidh_036_31-07-2005.pdf57.07 MBAdobe PDFބައްލަވާ