ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 10-Jul-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 33
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 47 ވަނަ މާއްދާ
52 ވަނަ މާއްދާ
82 ވަނަ މާއްދާ
16 ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނީ ވަކީލުން
30 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން އާދަމް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާދިލް
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޝަފީޤް
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް ޠާހިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
މޫސާމަނިކު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު
ޒާހިރު އާދަމް
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 33
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އއ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_33_10-07-2005.pdfkmjy_33_10-07-200560.62 MBAdobe PDFބައްލަވާ