ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 2-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ބަޙުސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 22
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_22_02-11-2015.pdf.pdf314.23 kBAdobe PDFބައްލަވާ