ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަޖެޓު
ބަހުސް
އިންޝުއަރެންސް
ޕްރޮޕޯސަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 20
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_20_26-10-2015.pdf.pdf175.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ