ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާ
ކޮމިޓީ އެލެވެންސް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 105 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން
ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 04
މެންބަރު: އަޙްމަދު އަސްޢަދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_04_16-04-2015.pdf.pdf282.43 kBAdobe PDFބައްލަވާ