ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Mar-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
އިޞްލާޙު
ކޮމިޓީ އެލަވަންސް
ކޮމިޓީގެ ޙާޒިރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 02
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު މުބީން
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_02_16-03-2015.pdf.pdf425.92 kBAdobe PDFބައްލަވާ