ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 11-Mar-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖުޑިޝަރީ
ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
މިނިވަން މުއައްސަސާ
ފައިސާ
ސިޓީ ކައުންސިލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 01
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޢަލީ ފަޒާދު
ސަޢުދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_01_11-03-2015.pdf.pdf169.52 kBAdobe PDFބައްލަވާ