ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 22-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011
ޓެކްސް
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 3
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_03_22-11-2015.pdf.pdf308.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ