ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 114 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Jul-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0114
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަސާސީ ޙައްޤު
1 ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނުއަސާސީ
5 ވަނަ މާއްދާ
ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_114_15-07-2007.pdf.pdf219.3 kBAdobe PDFބައްލަވާ