ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 105 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Jun-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0105
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުގެ ޞައްޙަކަން
ކޯޓު
މިނިވަންކަން
1 ވަނަ މާއްދާ
ޙައްޤު ލިމިޓްކުރުން
އަބުރާ ބެހުން
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
ދާއިރާ: ހދ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_105_27-06-2007.pdf.pdf183.08 kBAdobe PDFބައްލަވާ