ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 110 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Jul-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0110
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 29 ވަނަ މާއްދާ
އަސާސީ ޙައްޤު
ތުޙުމަތު
ނަމާއި އަބުރު
30 ވަނަ މާއްދާ
38 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_110_09-07-2007.pdf.pdf248.16 kBAdobe PDFބައްލަވާ