ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 109 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-Jul-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0109
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަސާސީ ޙައްޤު
ޢަދުލުއިންސާފު
މިނިވަންކަން
47 ވަނަ މާއްދާ
2 ވަނަ މާއްދާ
ޅަފުރާގެ ކުދިން
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_109_08-07-2007.pdf.pdf269.02 kBAdobe PDFބައްލަވާ