ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 108 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 3-Jul-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0108
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖުޑިޝަރީ ބާބު
ޢަދުލުއިންސާފް ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު
ގާޒީ
ކޯޓު
ފަނޑިޔާރު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_108_03-07-2007.pdf.pdf237.91 kBAdobe PDFބައްލަވާ