ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 156 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-Oct-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-156
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޕޮލިސީ
އަސާސީ ހައްޤުތައް
އެޓާނީ ޖެނެރަލް
ތަޙުޤީޤު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
ދާއިރާ: ހދ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
މާލެ
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_156_08-10-2007.pdf.pdf195.85 kBAdobe PDFބައްލަވާ