ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-May-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-006
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓް
29 ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނުއަސާސީ
އަޣްލަބިއްޔަތު
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_06_08-05-2006.pdf.pdf325.71 kBAdobe PDFބައްލަވާ