ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 107 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 2-Jul-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0107
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަސާސީ ޙައްޤު
138 ވަނަ މާއްދާ
ފައިސާ
އާސާރީ ތަކެތި
99 އަހަރު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_107_02-07-2007.pdf.pdf232.3 kBAdobe PDFބައްލަވާ