ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 3-May-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-005
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އުޖޫރަ
އެެޑިއުކޭޝަން
ލޯކޮމިޝަން
ލޯސޮސައިޓީ
އުޖޫރަ
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_05_03-05-2006.pdf.pdf51.62 MBAdobe PDFބައްލަވާ