ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 106 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 1-Jul-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0106
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 13 ވަނަ މާއްދާ
ޓްރާންސިޝަން ބާބު
ޤާނޫނުއަސާސީ
14 ވަނަ މާއްދާ
ކޯޓު
20 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_106_01-07-2007.pdf.pdf295.19 kBAdobe PDFބައްލަވާ