ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 104 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Jun-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-0104
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 24 ވަނަ މާއްދާ
ރިޔާސީ ނިޒާމު
އަސާސީ ޗެޕްޓަރ
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު
55 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
ޢަބްދުﷲ މަޞީޙު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް
ޢަލީ ވަޙީދު
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_104_26-06-2007.pdf.pdf212.48 kBAdobe PDFބައްލަވާ