ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 155 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 7-Oct-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-155
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
އޮޑިޓު
ޓެކްސް
ގާނޫނު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
ދާއިރާ: ހދ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_155_07-10-2007.pdf.pdf209.19 kBAdobe PDFބައްލަވާ