ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 1-May-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-004
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދެވަނަ ބާބު
ޑްރާފްޓް
55 ވަނަ މާއްދާ
ޔުނިވަރސިޓީ
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_04_01-05-2006.pdf.pdf350.25 kBAdobe PDFބައްލަވާ