ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Mar-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-51
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން
ޤާނޫނުއަސާސީ
ޑްރާފްޓިންގ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް
އިޞްލާޙު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_51_19-03-2007.pdf.pdf270.77 kBAdobe PDFބައްލަވާ