ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 11-Apr-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-002
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓް
ދިރާސާ
ޤާނޫނުއަސާސީ
އަޣްލަބިއްޔަތު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުﷲ
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_02_11-04-2006.pdf.pdf231.78 kBAdobe PDFބައްލަވާ