ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Jan-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޚޑކ-001
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 33 ވަނަ މާއްދާ
42 ވަނަ މާއްދާ
26 ވަނަ މާއްދާ
32 ވަނަ މާއްދާ
33 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް ވަޙީދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_01_18-01-2006.pdf.pdf197 kBAdobe PDFބައްލަވާ